Regulamin

REGULAMIN Serwisu Internetowego NieTylkoChwile.pl

Spis treści:

 1. Postanowienia ogólne
 2. Usługi elektroniczne w Serwisie Internetowym
 3. Warunki świadczenia usług
 4. Warunki zawierania umowy sprzedaży
 5. Sposoby i terminy płatności za usługi/produkt
 6. Koszt, sposoby i termin świadczenia usług oraz realizacja usługi
 7. Reklamacja produktu
 8. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur
 9. Prawo odstąpienia od umowy
 10. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców
 11. Postanowienia końcowe

 

Jako właścicielka portalu Nie Tylko Chwile dbam o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Każde postanowienia regulaminu mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i będą stosowane.


1. Postanowienia ogólne

1.1. Serwis internetowy „Nie tylko chwile” dostępny pod adresem internetowym www.nietylkochwile.pl (dalej zwany Serwisem Internetowym) prowadzony jest przez psychologa Elwirę Chruściel (zwaną dalej Usługodawcą) prowadzącą działalność gospodarczą „Nie Tylko Chwile – Elwira Chruściel Psycholog” z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do korespondencji: Aleje Jerozolimskie 23/11, 00-508 Warszawa); NIP: 8251125619; REGON: 360766602; adres poczty elektronicznej: info@nietylkochwile.pl, numer telefonu: 0048 509 013 316.

1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających z oferty (z wyjątkiem pkt. 9 niniejszego Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców).

1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Serwisu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji, poprawiania i żądania usunięcia w każdym czasie.

1.4. Definicje:

1.4.1. Dzień roboczy – jeden wybrany dzień od poniedziałku do piątku (włącznie) z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. 9.00 – 20.00.

1.4.2. Formularz zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym, umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Usług do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu realizacji usługi i płatności.

1.4.3. Klient – (1) osoba fizyczna płci męskiej i żeńskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych za zgodą lub potwierdzona przez jej przedstawiciela ustawowego; (2) osoba fizyczna płci męskiej i żeńskiej, nie posiadająca zdolności do czynności prawnych po uprzednim przedstawieniu zgody opiekuna prawnego, (3) osoba prawna; albo (4) jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną
 - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usług/Usług elektronicznych.

1.4.4. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.4.5. Prawa konsumentów – ustawa o prawach konsumentów z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. nr  827)  

1.4.6. Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Serwisie Internetowym.

1.4.5. Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje na tematy związane z psychologią, terapią, produktach, nowościach i promocjach w Serwisie Internetowym.

1.4.6. Promocja – Usługa/Usługa elektroniczna dostępna w obniżonej cenie, zgodnie  z aktualnym cennikiem dostępnym w Serwisie Internetowym, w zakładce „Cennik”.

1.4.7. Usługa – dostępna w Serwisie Internetowym usługa będąca przedmiotem Umowy Kupna-Sprzedaży między Klientem a Usługodawcą, świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta osobiście (face-to-face). Obejmuje usługi takie jak: konsultacja psychologiczna, terapia, mediacja.

1.4.8. Usługa online – usługa będąca przedmiotem Umowy Kupna-Sprzedaży między Klientem a Usługodawcą świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem komunikatorów elektronicznych (Skype, Viber) lub telefonu. Obejmuje usługi takie jak: konsultacja psychologiczna online, terapia online, mediacja online, hotline.

1.4.9. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.

1.4.10. Serwis Internetowy - serwis Usługodawcy wyświetlany pod adresem internetowym: www.nietylkochwile.pl

1.4.11. Usługodawca – Elwira Chruściel, psycholog, prowadzącą działalność gospodarczą „Nie Tylko Chwile – Elwira Chruściel Psycholog” z siedzibą w Warszawie. Adres siedziby i adres do korespondencji: Aleje Jerozolimskie 23/11, 00-508 Warszawa; NIP: 8251125619; REGON: 360766602; adres poczty elektronicznej: info@nietylkochwile.pl, numer telefonu: 0048 509 013 316.

1.4.12. Umowa Kupna-Sprzedaży – umowa sprzedaży Usługi online/Usługi zawierana albo zawarta między Klientem a Usługodawcą za pośrednictwem Serwisu Internetowego, serwisu Znany Lekarz (dostępny pod adresem www.znanylekarz.pl), telefonicznie, po skorzystaniu z opcji ‘Zamawiam’ w serwisie internetowym lub po ustaleniu formy i terminu zrealizowania usługi za pośrednictwem e-maila, telefonicznie lub podczas spotkania (dotyczy zamówienia usługi w określonym terminie, o określonej godzinie).

1.4.13. Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

1.4.14. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą formularza kontaktu dostępnego na stronie Serwisu Internetowego lub za pośrednictwem kontaktu telefonicznego lub emaila lub podczas spotkania, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Kupna-Sprzedaży Usługi z Usługodawcą (w tym ustalenia formy świadczenia usługi/usługi online, dnia i godziny świadczenia zamówionej usługi). Zamówienie, w zależności od rodzaju usługi lub ustaleń emailowych lub telefonicznych może zostać opłacone (przed lub po zrealizowaniu usługi) w wybrany sposób: przelew tradycyjny na rachunek bankowy podany w Serwisie Internetowych w zakładce „Cennik”;  przy użyciu systemu Przelewy24; gotówką, gdy usługa realizowana jest w siedzibie Usługodawcy.

 

2. Usługi elektroniczne w serwisie internetowym

2.1. W Serwisie Internetowym następujące Usługi/Usługi Elektroniczne są dostępne poprzez formularz zamówienia usług: konsultacje psychologiczne/ konsultacje psychologiczne online, terapia/terapia online, mediacje/mediacje online, szkolenia, newsletter, e-booki do pobrania, blog.

2.1.2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia dotyczy zawierania umowy Kupna-Sprzedaży za pośrednictwem Serwisu Internetowego. Proces ten rozpoczyna się wraz z momentem dodania przez Klienta pierwszej Usługi/Usługi online do elektronicznego koszyka w Serwisie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie trzech kolejnych kroków – (1) wybranie Usług(i)/Usług(i) online i (2) kliknięciu następnie „Finalizuj zakupy” oraz (3) opłacenia zamówienia za pośrednictwem systemu Przelewy 24 – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Serwisu Internetowego). Za pośrednictwem Formularza Zamówienia możliwe jest złożenie zamówienia oraz wcześniejsze jego opłacenie, także przy wykorzystaniu aktualnie dostępnych Promocji.

2.1.2.1. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia przez Klienta.

2.1.3. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Klienta – (1) podanie adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera - w polu „Bądź na bieżąco” widocznej na dole każdej podstrony Serwisu Internetowego (2) kliknięcie pola „Zapisz się” (3) odznaczenie pól dotyczących zapoznania się z regulaminem oraz zgody na wysyłkę newslettera na podany adres email oraz kliknięcie przycisku ‘Potwierdzam i zapisuję się’.

2.1.3.1. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, zrezygnowania z otrzymywania Newslettera poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy poprzez kliknięcie ‘unsubscribe’ widoczne w otrzymanym newsletterze lub wysyłając prośbę o usunięcie emaila z bazy na adres: info@nietylkochwile.pl lub też pocztą tradycyjną na adres: Aleje Jerozolimskie 23/11, 00-508 Warszawa.

2.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej, albo Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, albo Opera w wersji 7.0 i wyższej, albo Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej; (4) zalecana rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

2.3. Klient obowiązany jest do korzystania ze Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich.

2.4. Materiały zawarte w Serwisie Internetowym są chronione w szczególności prawem autorskim zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 Nr 90 poz. 631 ze zm.). Kopiowanie, przetwarzanie oraz w szczególności rozpowszechnianie, reprodukowanie, dystrybuowanie, publikowanie, ściąganie, wyświetlanie, wysyłanie pocztą elektroniczna lub przekazywanie w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób materiałów opublikowanych na w/w stronie w całości lub w części jest dozwolone jedynie z wyraźnym podaniem  źródła i linka Serwisu Internetowego,  a wykorzystanie fragmentów tekstów na prawach cytatu na zasadach określonych przepisami prawa. Wszelkie inne formy wykorzystania materiałów i treści opublikowanych w Serwisie Internetowym są dozwolone jedynie za uprzednią zgodą Usługodawcy otrzymaną w formie pisemnej bądź elektronicznej.

2.5. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2.6. Tryb postępowania reklamacyjnego:

2.6.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług/Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Serwisu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 i 7 Regulaminu) Klient może składać:

2.6.2. pisemnie na adres wskazany w punkcie 1.1. Regulaminu z dopiskiem „Reklamacja”; albo

2.6.3. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w punkcie 1.1 Regulaminu;

2.6.4. W opisie reklamacji Klient powinien wskazać: (1) wszelkie informacje i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę(y) wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Klienta; oraz (3) dane kontaktowe składającego reklamację. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

2.6.5. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

 

3. Warunki świadczenia usług

3. 1. Konsultacja psychologiczna (czas trwania: 60 minut).

3.1.1. W przypadku spóźnienia Klientki/Klienta na spotkanie, czas spóźnienia zostanie odjęty odpowiednio od czasu zaplanowanej konsultacji.

3.1.2. Jeśli umówiona konsultacja psychologiczna nie dojdzie do skutku z winy Usługodawcy, konsultacja zostanie przełożona na inny dogodny dla Klienta/Klientki termin. W przypadku gdy do spotkania a nie dojdzie z winy Klienta/Klientki, zostanie to potraktowane jak niedowołanie konsultacji, zgodnie z  pkt. 3.11.1. Regulaminu.

3. 2. Konsultacja psychologiczna online (czas trwania: 60 minut).

3.2.1. W przypadku spóźnienia, które wynikło z problemów z połączeniem leżącym po stronie Klienta/Klientki, czas spóźnienia zostanie odjęty od czasu planowanej konsultacji.

3.2.2. Jeśli do połączenia nie dojdzie do skutku z winy Usługodawcy, konsultacja zostanie przełożona na inny dogodny dla Klienta/Klientki termin. W przypadku gdy do połączenia nie dojdzie z winy Klienta/Klientki, zostanie to potraktowane jak niedowołanie konsultacji, patrz pkt. 3.11.1. niniejszego regulaminu.

3.3. Terapia (czas trwania sesji: 50 minut).

3.3.1. W przypadku spóźnienia Klienta/Klientki, czas spóźnienia zostanie odjęty od czasu planowanej sesji terapeutycznej.

3.3.2. Jeśli umówiona sesja terapeutyczna nie dojdzie do skutku z winy Usługodawcy, zostanie przełożona na inny dogodny dla Klienta/Klientki termin. W przypadku gdy do spotkania a nie dojdzie z winy Klienta/Klientki, zostanie to potraktowane jak niedowołanie konsultacji, zgodnie z  pkt. 3.11.1. Regulaminu.

3.4. Terapia online (czas trwania sesji: 50 minut)

3.4.1. W przypadku spóźnienia, które wynikło z problemów z połączeniem po stronie Klienta/Klientki, czas spóźnienia zostanie odjęty od czasu planowanej sesji terapeutycznej.

3.4.2. Jeśli połączenie nie dojdzie do skutku z winy Usługodawcy, sesja terapeutyczna zostanie przełożona na inny dogodny dla Klienta/Klientki termin. W przypadku gdy do połączenia nie dojdzie z winy Klienta/Klientki, zostanie to potraktowane jak niedowołanie sesji terapeutycznej, patrz pkt. 3.11.1. niniejszego regulaminu.

3.5. Mediacja.

3.5.1. Mediacja trwa od trzech do pięciu godzin. Na ogół potrzebne są dwa spotkania. Spotkania ustalane są ze stronami w dogodnym dla nich terminie i trwają tak długo, jak będzie to potrzebne. W trakcie pierwszego spotkania strony zostają poinformowane o przebiegu i zasadach mediacji, ustalają, czy sprawa może być rozwiązana na drodze mediacji oraz potwierdzają dobrowolny udział w rozmowach. Każda ze stron ma też możliwość przedstawienia swojej sytuacji, własnych potrzeb oraz oczekiwań wobec mediacji. Następnie następują rozmowy indywidualne stron z mediatorem, po czym strony kontynuują spotkanie w celu ustalenia warunków ugody. Następnie drogą mailową strony zapoznają się z projektem ugody przygotowanym przez mediatora i wysyłają swoje uwagi lub potwierdzenie zgody na zawarte w nim warunki. Kolejne spotkanie ustalone ze stronami ma na celu obustronne podpisanie ugody. To, co dzieje się podczas sesji jest poufne, sesje mediacyjne są zamknięte i nikt poza stronami lub/i ich pełnomocnikami oraz mediatorem nie ma do nich dostępu.

3.5.2. Nieodwołanie ustalonego przez obie strony i mediatora spotkania przez którąkolwiek ze stron najpóźniej w dniu poprzedzającym mediację (do godz. 24.00) skutkować będzie obciążeniem jej kosztem planowanego spotkania.

3.5.3. Jeśli do spotkania mediacyjnego nie dojdzie z winy Usługodawcy, terapeutyczna spotkanie mediacyjne zostanie przełożone na inny dogodny dla Klienta/Klientki termin.

3.5.4. Cena podana w Cenniku zawiera pełną usługę mediacji, jednak pod warunkiem, że nie bedzie ona trwała dłużej niż 6 godzin. Jeśli z jakiegoś powodu mediacja zostanie wydłużona, cena ulegnie zmianie oraz zostanie uzgodniona ze stronami sporu. Nie będzie jednak przewyższać stawki 60 pln za każdą dodatkową godzinę pracy.

3.6. Mediacje online

3.6.1. Mediacja online trwa od trzech do pięciu godzin. Na ogół potrzebne jest jedno dwa spotkania online. Spotkania online ustalane są ze stronami w dogodnym dla nich terminie i trwają tak długo, jak będzie to potrzebne. W trakcie pierwszego spotkania online strony zostają poinformowane o przebiegu i zasadach mediacji, ustalają, czy sprawa może być rozwiązana na drodze mediacji oraz potwierdzają dobrowolny udział w rozmowach. Każda ze stron ma też możliwość przedstawienia swojej sytuacji, własnych potrzeb oraz oczekiwań wobec mediacji. Następnie następują rozmowy indywidualne stron z mediatorem, po czym strony kontynuują spotkanie online razem, w celu ustalenia warunków ugody. Następnie drogą mailową strony zapoznają się z projektem ugody przygotowanym przez mediatora i wysyłają swoje uwagi lub potwierdzenie zgody na zawarte w nim warunki. Kolejne spotkanie online ustalone ze stronami ma na celu  wyjaśnienie ostatnich ewentualnych wątpliwości i wprowadzenie poprawek do  ugody.

3.6.2. To, co dzieje się podczas sesji mediacyjnej jest poufne, jest to spotkanie zamknięte i nikt poza stronami lub/i ich pełnomocnikami oraz mediatorem nie ma do nich dostępu.

3.6.3. Nieodwołanie ustalonego przez obie strony i mediatora spotkania online przez którąkolwiek ze stron najpóźniej w dniu poprzedzającym mediację (do godz. 24.00) skutkować będzie obciążeniem jej kosztem planowanego spotkania.

3.6.4. Jeśli połączenie nie dojdzie do skutku z winy Usługodawcy, mediacja zostanie przełożona na inny dogodny dla Klienta/Klientki termin. W przypadku gdy do połączenia nie dojdzie z winy którejś ze stron, zostanie to potraktowane jak niedowołanie sesji terapeutycznej mediacyjnej i strona zostanie obciążona kosztami spotkania.

3.6.5. Cena podana w Cenniku zawiera pełną usługę mediacji online, jednak pod warunkiem, że nie bedzie ona trwała dłużej niż 6 godzin. Jeśli z jakiegoś powodu mediacja zostanie wydłużona, cena ulegnie zmianie oraz zostanie uzgodniona ze stronami sporu. Nie będzie jednak przewyższać stawki 60 pln za każdą dodatkową godzinę pracy.

3.7. Pakiet 5 sesji terapeutycznych (5 x 50 minut).

3.7.1. Klient może zakupić pakiet 5 secji terapeutycznych na zasadach określonych w Regulaminie.

3.7.2. Zakupiony pakiet ma ważność 2 lata od daty zakupu. Klient decyduje kiedy i w jakiej częstotliwości w ciągu tego okresu wykorzysta pakiet po ustaleniu dostępnych terminów z Usługodawcą.

3.7.3. W przypadku gdy Klient zdecyduje się nie korzystać z części niewykorzystanego pakietu, ma możliwość przekazania część bądź wszystkie sesje dowolnej osobie zainteresowanej wykorzystaniem pakietu.

3.7.4. Usługodawca nie ustala zasad na jakich części pakietu są przekazywane, pozostaje to jedynie odpowiedzialnością Klienta  i osoby, której pakiet zostaje przekazywany.

3.7.5. W celu sfinalizowania przekazania pakietu innej osobie, Klient jest zobowiązany do skutecznego poinformowania Usługodawcy za pośrednictwem poczty email (wysłanej na adres wskazany w punkcie 1.1. Regulaminu). Poinformowanie powinno zawierać jasne wyrażenie woli przekazania niewykorzystanej części pakietu, wraz z danymi osoby, której jest on przekazany: imię, nazwisko, adres email, telefon.

3.8. Pakiet 5 sesji terapeutycznych online (5 x 50 minut). Warunki – patrz pkt. 3.7.  Regulaminu.

3.9. Hotline.

3.9.1. Usługa hotline dostępna jest tylko dla stałych klientów, będących w trakcie terapii. Jest to 15 minutowa konsultacja psychologiczna,  która daje możliwość połączenia się Klienta z Usługodawcą o dowolnej porze w dniu roboczym. W przypadku gdy Usługodawca nie może odebrać telefonu, oddzwania do Klienta w najbliższym możliwym czasie. Przykłady sytuacji użycia usługi Hotline: nieprzewidziane okoliczności sytuacji trudnej, w której znajduje się klient; problemy z realizacją zadań domowych.

3.9.1. W przypadku gdy Klient ma wykupiony pakiet Hotline (5 rozmów), może wykorzystać dwie części pakietu dziennie w ramach szybkiej, nieplanowanej konsultacji Hotline. W razie gdyby okazało się, że sytuacja klienta wymaga dłuższej rozmowy z Usługodawcą, strony zobowiązane są do ustalenia terminu na dodatkową sesję terapeutyczną stacjonarną lub online.

3.10. Pakiet na prezent. W sytuacji, gdy  Klient chce zakupić pakiet na prezent, po dokonaniu zakupu powinien skutecznie poinformować Usługodawcę za pośrednictwem poczty email (wysłanej na adres: info@nietylkochwile.pl), że pakiet został zakupiony na prezent wraz z danymi komu przekazuje prawa do wykorzystania pakietu: imię, nazwisko, adres email, telefon.

3.11. Odwoływanie umówionej konsultacji psychologicznej, konsultacji psychologicznej online, terapii, terapii online, mediacji, mediacji online.

3.11.1. Odwołanie powinno nastąpić nie później niż  do godziny 24.00 dnia poprzedzającego umówioną Usługę / Usługę online. Forma odwołania to sms na nr Usługodawcy: 0048 509 013 316 lub email: info@nietylkochwile.pl.

3.11.2. Nie odwołanie sesji lub odwołanie późniejsze niż określone w sposób powyżej, będzie skutkowało obciążeniem Klienta za całość umówionej Usługi/ Usługi online.

3.11.3. W wyjątkowych sytuacjach Usługodawca pozostawia sobie prawo do zgody na przełożenie terminu sesji, która się nie odbyła z winy Klienta, a nie została odwołana.

 

4. Warunki zwierania Umowy Kupna-Sprzedaży

4.1. Zawarcie Umowy Kupna-Sprzedaży między Klientem, a Usługodawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Serwisie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu lub w trakcie rozmowy telefonicznej z Usługodawcą lub po potwierdzeniu umówienia usługi za pośrednictwem korespondencji emailowej.

4.2. Cena Usług uwidoczniona na stronie Serwisu Internetowego w zakładce Cennik podana jest w złotych polskich/USD/EUR i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Serwisu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Kupna-Sprzedaży.

4.3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Serwisie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień.

4.3.1. Zawarcie Umowy Kupna-Sprzedaży między Klientem a Usługodawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Serwisie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.

4.3.2. Po złożeniu Zamówienia Usługodawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie podejmuje kroki w celu ustalenia szczegółów jego realizacji (ustalenie daty, godziny oraz formy świadczonej Usługi/Usługi online).

4.3.3. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Usługodawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Usługodawcy o otrzymaniu Zamówienia oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Kupna-Sprzedaży.

4.3.4. Z chwilą otrzymania przez Klienta  wiadomości e-mail określonej w punkcie 4.3.3. Umowa Kupna-Sprzedaży między Klientem a Usługodawcą zostaje zawarta.

4.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Kupna-Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 4.3.3. Regulaminu. Treść Umowy Kupna-Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Serwisu Internetowego Usługodawcy przez okres wymagany przez przepisy prawa cywilnego właściwe dla potrzeb dochodzenia roszczeń oraz przez wymagane przepisy prawa podatkowego.

 

5. Sposoby i terminy płatności za produkt

5.1. Usługodawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Kupna-Sprzedaży:

5.1.1. Płatność gotówką gdy usługa świadczona jest bezpośrednio.

5.1.2. Płatność przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy dokonana przed dniem planowanej realizacją usługi, gdy usługa realizowana jest w systemie online (skype, viber, telefonicznie).

5.1.2.1. Bank właściwy do wpłat: mBank lub bank PeKaO S.A

5.1.2.2. Płatności w walucie PLN
Płatności w PLN należy dokonać na rachunek bankowy w mBank: 40 1140 2004 0000 3802 4046 2736

5.1.2.3. Płatności w walucie USD
Płatności w USD należy dokonać na rachunek bankowy w PeKaO S.A.: 43 1240 5989 1787 0010 2909 0209

5.1.2.4. Płatności w walucie EUR
Płatności w EUR należy dokonać na rachunek bankowy w PeKaO S.A.: 94 1240 5989 1978 0010 2909 0023

5.2. Termin płatności

5.2.1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie umożliwiającym jej zaksięgowanie przed godziną wyznaczoną na wykonanie Usługi – zaleca się zrobienie przelewu co najmniej na 24 godziny przed terminem realizacji Usługi. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest przedstawienie dowodu wpłaty w postaci przesłania potwierdzenia płatności (w standardowym formacie PDF, JPG) na adres Usługodawcy: info@nietylkochwile.pl.

5.2.2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności online, szybkie potwierdzenie płatności możliwe jest dzięki użyciu systemu płatności Przelewy24 dostępne w Serwisie Internetowym w zakładce „Cennik”. płatność jest realizowana w momencie składania zamówienia i taka realizacja jest możliwa do 2h przed terminem wykonania Usługi.

5.3 Faktura VAT

5.3.1. Klient ma prawo żądać faktury za opłaconą usługę w terminie 3 miesięcy od końca miesiąca w którym usługa została wykonana bądź od końca miesiąca, w którym została dokonana opłata.

5.3.2.W celu otrzymania faktury, od Klienta wymagane jest podanie następujących danych dotyczących odbiorcy faktury: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj), NIP, adres poczty email, na który ma zostać wysłany dokument.

 

6. Koszt, sposoby i termin realizacji Usługi/Usługi Online

6.1. Realizacja Usługi/Usługi Online możliwa jest  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  lub Unii Europejskiej.

6.2. Usługa/Usługa Online jest dla Klienta odpłatna, chyba że Umowa Kupna-Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty świadczenia Usługi/Usługi Online są wskazywane Klientowi na stronach Serwisu Internetowego w zakładce „Cennik” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Kupna-Sprzedaży.

6.3. Usługodawca udostępnia Klientowi następujące sposoby realizacji Usługi/Usługi Online:

6.3.1. Osobiście Usługi są realizowane w siedzibie firmy: Aleje Jerozolimskie 23/11, 00-508 Warszawa;

6.3.2. Usługi online są realizowane za pośrednictwem komunikatorów Skype, Viber.

6.3.3. W w celu umożliwienia zrealizowania Usługi Online, Klient zobowiązany jest skutecznie podać Usługodawcy swój adres Sype lub Viber  (za pośrednictwem emaila wysłanego na adres: info@nietylkochwile.pl lub SMSem na nr telefonu kontaktowego Usługodawcy: 0048 509 013 316).

6.3.3. Nieskuteczne przekazanie kontaktu potraktowane będzie jako niedotrzymanie umowy Kupna-Sprzedaży zawartej wcześniej z Usługodawcą i będzie skutkowało koniecznością uiszczenia opłaty za usługę lub, w wyjątkowych przypadkach, za zgodą Usługodawcy, przeniesieniu realizacji usługi na inny termin.

6.3.4. Usługa za pośrednictwem kontaktu telefonicznego  (dotyczy Usługi Online). Usługodawca zobowiązuje zadzwonić do Klienta pod wskazany przez niego numer telefonu zarejestrowany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Po wcześniejszych ustaleniach, w wyjątkowych sytuacjach, możliwy jest kontakt z Klientem na numer telefonu operatora zarejestrowanego na ternie Unii Europejskiej. W innych przypadkach to po stronie Klienta znajdzie się konieczność wykonania połączenia telefonicznego na numer Usługodawcy w celu zrealizowania Usługi Online: 0048 509 013 316.

 

7. Reklamacja

7.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Usługi z Umową Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami Prawa Konsumentów.

7.2. Reklamacja (w tym także zawiadomienie o niezgodności Usługi z Umową Kupna-Sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania sposobu doprowadzenia Usługi do zgodności z Umową Kupna-Sprzedaży lub złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Kupna-Sprzedaży) może zostać złożona przez Klienta na przykład:

7.2.1. pisemnie na adres wskazany w punkcie 1.1. Regulaminu z dopiskiem „Reklamacja”;

7.2.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w punkcie 1.1 Regulaminu;

7.2.3. telefoniczne, kontaktując się bezpośrednio z Usługodawcą na numer telefonu:  wskazany w punkcie 1.1. Regulaminu.

7.3. W opisie reklamacji należy podać: (1) wszelkie informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia niezgodności; (2) żądania sposobu doprowadzenia Usługi do zgodności z Umową Kupna-Sprzedaży lub żądania  obniżenia ceny albo oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Kupna-Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

7.5. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. Brak ustosunkowania się Usługodawcy w powyższym terminie oznacza, że Usługodawca uznał reklamację za uzasadnioną.

 

8. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

8.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

8.2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w przypadku nieuwzględnienia reklamacji przez Usługodawcę:

8.2.1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

8.2.2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Usługodawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

8.2.3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

 

9. Prawo do odstąpienia od Umowy

9.1. Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 10.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

9.1.1. pisemnie na adres wskazany w punkcie 1.1 Regulaminu;

9.1.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w punkcie 1.1 Regulaminu;

9.2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

9.2.1. dla Usługi niewykonanej od dnia zawarcia umowy.

9.3. W przypadku gdy zakupiony został pakiet Usług, a odstąpienie od umowy miałoby nastąpić po wykorzystaniu części pakietu, zwrot kosztów zostanie potrącony o wykonaną Usługę proporcjonalnie do wykonanej Usługi/Usługi online.

9.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

9.5. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, za wyjątkiem sytuacji opisanej w punkcie 10.3.2. niniejszego Regulaminu. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.

9.8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Klienta będącego konsumentem od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

9.8.1. Jeżeli konsument wybrał sposób świadczenia Usługi inny niż proponowany zwykły sposób dostawy dostępny w Serwisie Internetowym (Skype, Viber, telefon zarejestrowany na terenie UE), Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów związanych z jego przygotowaniem się do świadczonej Usługi.

9.8.3. W przypadku Usługi/Usługi online, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

9.9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi będącemu  konsumentem w odniesieniu do umów:

9.9.1. (1) o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, poinformowanego przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Usługodawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (4) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (5) zawartej w drodze aukcji publicznej; (6) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

10. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

10.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących konsumentami.

10.2. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.

10.3. Usługodawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Kupna-Sprzedaży.

10.4. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia.

10.5. Odpowiedzialność Usługodawcy w stosunku do  Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Kupna-Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem.

10.6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi powszechnemu właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 

11. Postanowienia końcowe

11.1. Umowy zawierane poprzez Serwis Internetowy zawierane są w języku polskim.

11.2. Zmiana Regulaminu:

11.2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

11.2.2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem opłat obowiązujących przed zmianą, Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy na zasadach punkcu 9.1. Regulaminu.

11.2.3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Kupna-Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Praw Konsumenta; oraz innych właściwych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

11.4 Ostatnia aktualizacja Regulaminu: 12 września 2015 r.

Nie Tylko Chwile
 • Psycholog online
  Konsultacja psychologiczna to pierwsze spotkanie z psychologiem, które daje możliwość klientowi na przedstawienie aktualnie doświadczanych trudności oraz wybranie najbardziej służącej mu formy współpracy.
  SZCZEGÓŁY
 • Psychoterapia online
  Porady psychologiczne bez względu na to gdzie się znajdujesz! Telefon lub komputer z dostępem do internetu wystarczy, by skorzystać z profesjonalnej pomocy psychologicznej. Uwaga: krótki czas oczekiwania na rozmowę!
  SZCZEGÓŁY
 • Szkolenia
  Sprawdż, czy któreś z proponowanych przez nas szkoleń oferuje narzędzia, których akurat potrzebujesz, by uczynić Twoje życie bardziej satysfakcjonującym.
  SZCZEGÓŁY
Bądź na bieżąco
Zapisz się na bezpłatny newsletter zawierający harmonogram szkoleń
i warsztatów przez nas prowadzonych.
ZAPISZ SIĘ
Zapoznałem /-am się z polityką prywatności oraz regulaminem serwisu i akceptuję zawarte w nich warunki.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Nie Tylko Chwile - Elwira Chruściel Psycholog w celu wysyłki newslettera za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
POTWIERDZAM I ZAPISUJĘ SIĘ
REZYGNUJĘ
x
Kontakt
Formularz kontaktowy
Zapoznałem /-am się z polityką prywatności oraz regulaminem serwisu i akceptuję zawarte w nich warunki.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Nie Tylko Chwile - Elwira Chruściel Psycholog dla celów wykonania usługi.
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
Dziękuję za wysłanie wiadomości.
Skontaktuję się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.

Pozdrawiam serdecznie,
Elwira Chruściel
Dane kontaktowe
Elwira Chruściel - Psycholog
+48 509 013 316 nietylkochwile info@nietylkochwile.pl
Aleje Jerozolimskie 23/11
00-508 Warszawa
Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności.Akceptuję, nie pokazuj więcejCzym są pliki "cookies"?